Regulamin kursów na odległość


Regulamin kursów na odległość

§1. Postanowienia ogólne

1. Rozwijamy.pl z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Włoskiej 10d/8, NIP 6452404851, REGON 362314229 (dalej: Organizator) prowadzi kursy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) kryteria przyjęcia na kurs online,
b) kryteria ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym,
c) prawa i obowiązku kursantów,
d) sposób udostępniania materiałów edukacyjnych przez Organizatora,
e) cennik opłat dodatkowych.

§2. Aspekty organizacyjne kursów

1. Miejscem realizacji wszystkich kursów jest dedykowana Platforma Moodle dostępna pod adresem https://szkolenia.rozwijamy.pl.
2. Wszystkie kursy dostępne są w języku polskim.
3. Ceny kursów wyrażone są w złotych polskich i podane są dla każdego kursu w Sklepie Rozwijamy.pl
4. Od momentu pierwszego logowania do Platformy Kursant ma maksymalny czas 50 dni na ukończenie kursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników Kursanta, który nie rozpoczął kursu w terminie 21 dni od daty otrzymania danych dostępu do Platformy.
6. Materiały dydaktyczne udostępniane przez Organizatora spełniają warunki:
a. treści są usystematyzowane,
b. wyjaśnione są pojęcia kluczowe dla tematyki kursu,
c. wyszczególnienie materiałów źródłowych, jeśli występują,
d. weryfikują poziom zdobytej wiedzy poprzez pytania i ćwiczenia.

§3. Zasady uczestnictwa w kursie

1. Uczestnikami kursów mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
2. Uczestnik może się zapisać na dowolną liczbę kursów.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie jego zakupu w Sklepie Rozwijamy.pl.
4. Rekrutacja na wszystkie kursy trwa cały rok.
5. Dokonanie zakupu Kursu oraz pierwsze logowanie do Platformy oznaczają akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na:
a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika kursu w celu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
b. przetwarzanie danych osobowych uczestnika celem wydania certyfikatu potwierdzającego udział i zakończeniem kursu z wynikiem pozytywnym,
c. otrzymywanie elektronicznych biuletynów (tzw. newsletterów).
6. Organizator wydaje decyzję o przyjęciu Kursanta w trybie nauki na odległość.

§4. Warunki rejestracji

1. Uczestnik kursu zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi następujące dokumenty:
a. dane osobowe wymagane w momencie zakupu kursu. W przypadku podania niekompletnych danych Organizator przesyła drogą mailową wezwanie do ich uzupełnienia na indywidualnym Koncie Użytkownika,
b. wniesienie opłaty za Kurs za pośrednictwem sklepu internetowego Rozwijamy.pl,
c. dokument potwierdzający zakup kursu u Pośrednika Organizatora, np. Groupon, MyDeal itp. Kupon Kursant przesyła na adres kontakt@rozwijamy.pl w terminie maksymalnie do 30 dni od jego zakupu. Po tym terminie kupon traci ważność.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wymagania dodatkowych dokumentów. W takim przypadku informacja o dodatkowych dokumentach zostanie podana w szczegółowym opisie kursu.
3. W ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu skompletowania pełnej dokumentacji, Organizator przekazuje drogą mailową na adres Kursanta podany na Koncie Użytkownika dane do logowania na Platformę szkoleniową.

§5. Rezygnacja z kursu

Kursantowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie. Rezygnacja musi mieć charakter pisemny pod rygorem nieważności i być dostarczona pisemnie na adres Organizatora bądź mailowo na kontakt@rozwijamy.pl.
W przypadku zakupu kursu u Pośrednika Organizatora, zwrotu środków za zakup dokonuje Pośrednik.
W przypadku przesłania rezygnacji przed pierwszym logowaniem na Platformę Kursantowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100%, w przeciwnym przypadku wysokość zwrotu wynosi 50% ceny kursu.

§6. Przebieg i ukończenie kursu

1. Przed przystąpieniem do realizacji kursu Kursant powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem.
2. Realizacja kursu następuje poprzez samodzielny proces nauki na podstawie materiałów dydaktycznych dostępnych na Platformie Organizatora.
3. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych określonych niniejszym regulaminem.
4. Materiały edukacyjne są udostępniane Kursantowi przez okres 50 dni od momentu pierwszego dostępu do kursu. Po upływie tego czasu Kursant, który nie ukończył kursu, zostaje skreślony z listy uczestników danego kursu.
5. Kursant, który nie ukończył kursu w przewidzianym terminie podstawowym 50 dni, może dokonać ponownego zakupu kursu za 50% ceny podstawowej. Warunkiem uzyskania rabatu jest przesłanie prośby mailowej na adres kontakt@rozwijamy.pl. W odpowiedzi Kursant otrzyma kod rabatowy uprawniający do zniżki w Sklepie internetowym Rozwijamy.pl.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Kursanta, który dopuści się bezprawnego rozpowszechniania zawartości kursów. Ponowne wpisanie na listę kursantów nastąpić może jedynie za zgodą pisemną Organizatora.
7. W przypadku rezygnacji, przerwania uczestnictwa bądź skreślenia z listy kursantów, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt.6 Kursantowi przysługuje prawo do ponownego uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
8. Kursant powinien wszystkie moduły kursu realizować zgodnie z planem kursu. Ostatnim modułem w kursie jest test sprawdzający wiedzę. Warunkiem jego zaliczenia jest min. 70% poprawnych odpowiedzi. Pozytywnie ukończony kurs daje możliwość wygenerowania Certyfikatu poświadczającego odbycie kursu. Certyfikat jest generowany w formacie PDF, do pobrania i samodzielnego wydruku.

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Kursy oferowane przez Organizatora podlegają pod usługi dostarczania treści cyfrowych. Na mocy art. 38 w/w Ustawy Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:
a. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
b. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e. dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Regulamin zatwierdził Organizator w dniu 10.06.2017r.