Regulamin serwisu Rozwijamy.pl


§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) jest zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym z definicją regulaminu określoną w art.8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zgodnie z ustawą regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
(1) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
(2) zakaz dostarczania przez usługodawcę treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Regulamin reguluje kwestie korzystania z portalu dostępnego pod adresem https://rozwijamy.pl , który świadczy usługi Studia Kariery oraz udostępnia szkolenia online na platformie https://szkolenia.rozwijamy.pl.
3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, akceptuje jego treść, a także zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. W rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego opisy kursów oraz produktów dostępnych na stronach Serwisu wraz z podanymi cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
6. Usługodawcą jest firma WOSZCZYK.COM Katarzyna Woszczyk z siedzibą przy ul. Włoskiej 10d/8, 42-612 Tarnowskie Góry, NIP 6452404851, REGON 362314229, adres e-mail biuro@woszczyk.com.

§2. Definicje

1. Usługodawca/ Operator Serwisu – Usługodawca określony w §1 pkt. 6 Regulaminu.
2. Regulamin – niniejszy dokument określający świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Użytkownik – to każda pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z serwisu Rozwijamy.pl lub korzysta z usług oferowanych w serwisie odpłatnie.
4. Konto Użytkownika – profil Użytkownika w Serwisie dostępny po wprowadzeniu adresu e-mail oraz spersonalizowanego hasła. Umożliwia ono dostęp do komentarzy Serwisu, przeprowadzania oraz podglądu całego procesu zakupu, zmiany danych osobowych itp.
5. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://rozwijamy.pl oferująca bezpłatne treści edukacyjne w zakresie Studia Kariery, szkoleń oraz rozwoju osobistego, a także posiadająca sklep internetowy.
6. Studio Kariery – usługi w zakresie projektowania kariery świadczone w Serwisie.
7. Platforma – wirtualna platforma szkoleniowa Moodle dostępna pod adresem https://szkolenia.rozwijamy.pl, gdzie po dokonanym zakupie Użytkownikowi udostępniane są materiały edukacyjne w postaci kursów online.
8. Login i hasło – dane wymagane do otrzymania dostępu na Platformie, generowane przez Usługodawcę i przekazywane Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail.
9. Szkolenie/kurs – zbiór materiałów edukacyjnych dostępnych dla Użytkownika w postaci elektronicznej jako e-kurs na Platformie, w zakresie tematycznym wskazanym w szczegółowym opisie szkolenia/kursu.
10. Trener – osoba sprawująca nadzór nad danym szkoleniem/kursem.
11. Dzień roboczy – rozumiany jako dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3. Wymagane warunki techniczne

1. W celu korzystania z usług Serwisu na podstawie Regulaminu Użytkownik powinien posiadać dostęp do sprzętu typu komputer, laptop, tablet z przeglądarką internetową, włączoną obsługą Java Script, Flash, połączeniem z siecią Internet.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegółowe informacje dotyczące plików znaleźć można w Polityce Prywatności https://rozwijamy.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/.

§4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu Rozwijamy.pl świadczy usługi drogą elektroniczną oraz usługę elektronicznego biuletynu (dalej: Newsletter).
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu korzystania z informacji zawartych w Serwisie nieodpłatnie, na realizacji usług Studia Kariery oraz realizacji kursów online (in. e-kursów) odpłatnie.
3. Wszystkie usługi świadczone przez Usługodawcę dostępne są z wykorzystaniem sieci Internet.
4. Newsletter to wiadomość e-mail informująca o aktualnościach, nowych wpisach na blogu, promocjach itp. przekazywana Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Usługa jest bezpłatna.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie potwierdzenia zapisu na Newsletter bądź w momencie potwierdzenia zakupu produktu w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie.
6. Umowa opisana w §4 pkt. 5 zawierana jest na czas nieokreślony.
7. W celu złożenia zamówienia nie jest wymagane założenie Konta Użytkownika.
8. Konto Użytkownika może zostać utworzone w zakładce Moje konto (opcja rejestracja) bądź w momencie dokonywania zakupu w szczegółach płatności (checkbox: zakładać konto?).
9. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Ceny poszczególnych usług dostępne są w sklepie internetowym Serwisu. Wszystkie rozliczenia realizowane są w złotych polskich.

§5. Zasady korzystania z serwisu Rozwijamy.pl

1. Za moment rozpoczęcia korzystania z Serwisu uznaje się zakup e-kursu bądź usługi Studia Kariery, oraz w przypadku:
a) zakupu e-kursu – otrzymania od Usługodawcy e-maila z nadanym loginem i hasłem dostępu do Platformy,
b) zakupu usługi Studia Kariery – otrzymania maila z dalszymi wskazówkami procesu.
2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. W jej wyniku powstaje Konto Użytkownika.
3. Konto Użytkownika daje Użytkownikowi możliwość wglądu w proces zakupu, zamieszczania opinii o produktach, komentowania wpisów na blogu itd.
4. W procesie rejestracji Użytkownik powinien podać aktywny adres e-mail oraz ustawić indywidualne hasło.
5. Użytkownik powinien także podać dane umożliwiające identyfikację oraz wystawienie dowodu sprzedaży tj. imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu.
6. Użytkownik może za dokonany zakup otrzymać fakturę. W tym celu powinien przesłać dane firmy na adres biuro@woszczyk.com w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zakupu.
7. Po uzupełnieniu wymaganych danych na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Jego kliknięcie finalizuje proces rejestracji i potwierdza prawdziwość danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.
8. Użytkownik w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składa następujące oświadczenia:
a) moje przystąpienie do korzystania z usług jest nieprzymuszone,
b) podane przeze mnie dane rejestracyjne są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
c) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. przez Usługodawcę w zakresie wymaganym do świadczenia usług drogą elektroniczną,
e) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na wskazany przeze mnie adres e-mail dotyczących kwestii organizacyjnych Serwisu, np. komunikatów systemowych, planowanych prac konserwacyjnych, przerw w dostępie do Serwisu.
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze strony Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie.
10. Bez względu na to, która strona wypowie umowę, Konto Użytkownika zostanie zablokowane, a następnie usunięte.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:
a) Użytkownik naruszył w sposób rażący postanowienia Regulaminu,
b) Użytkownik podał w procesie rejestracji dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich,
c) Użytkownik dopuścił się zachowań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub normami obyczajowymi godząc w innych użytkowników Serwisu bądź Usługodawcę.
12. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy nastąpi ze strony Usługodawcy stosowne oświadczenie zostanie przesłane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy. W przypadku wypowiedzenia umowy ze strony Użytkownika stosowne oświadczenie powinno zostać przesłane na adres kontakt@rozwijamy.pl. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.
13. Złożone wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na umowy już zawarte, chyba że strony postanowią inaczej.

§6. Zasady korzystania z Platformy Szkolenia.Rozwijamy.pl

1. Platforma jest miejscem, w którym Usługodawca udostępnia Użytkownikowi zakupiony i opłacony kurs.
2. Nie istnieje możliwość samodzielnego założenia Konta Użytkownika na Platformie.
3. W ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu dokonania zakupu kursu Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy wiadomość e-mail z podanym loginem i hasłem dostępu.
4. Na Platformie widoczne są wszystkie kursy oferowane przez Rozwijamy.pl.
5. Platforma nie daje możliwości zakupu dostępu do pozostałych kursów. Każdorazowo kurs musi zostać zakupiony w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie.
6. Platforma jest dostępna dla Użytkownika przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem prac konserwacyjnych, o których Serwis informuje z wyprzedzeniem.

§7. Zasady zakupu usług Rozwijamy.pl

1. Proces zakupu możliwy jest na stronie Serwisu w sklepie internetowym oferującym usługi Studia Kariery oraz kursy online.
2. Pełny proces zakupu odbywa się w następujących krokach:
a) Użytkownik dokonuje wyboru usługi bądź kursu potwierdzając go dodaniem produktu do Koszyka,
b) następnie w Koszyku wybiera opcję zatwierdzenia zamówienia,
c) zostaje przeniesiony do potwierdzenia zamówienia, gdzie należy się zalogować (w przypadku posiadania Konta Użytkownika) bądź podać wymagane dane osobowe (opcjonalnie założyć Konto Użytkownika odhaczając checkbox),
d) po potwierdzeniu Użytkownik zostaje przeniesiony do okna wyboru płatności, dostępne są dwie opcje: przelew tradycyjny bądź płatności online realizowane za pośrednictwem DotPay S.A.
3. Przelew tradycyjny powinien zostać uiszczony na rachunek bankowy mBank o nr 49 1140 2004 0000 3102 7582 8341 na rzecz WOSZCZYK.COM Katarzyna Woszczyk, ul. Włoska 10d/8, 42-612 Tarnowskie Góry.
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem DotPay S.A. Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z regulaminem płatności operatora dostępnym pod adresem https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf.
4. W przypadku, gdy zakup usługi został dokonany u pośrednika Usługodawcy (np. Groupon, MyDeal), Użytkownik przesyła stosowne potwierdzenie zakupu na adres kontakt@rozwijamy.pl
5. Wszystkie ceny widoczne w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Serwis oferuje czasowe akcje promocyjne. W przypadku posiadania kodu zniżkowego należy go zastosować w momencie dokonywania zakupu w polu „Kupon”. Brak wprowadzenia kuponu na tym etapie zakupu powoduje brak możliwości obniżenia ceny standardowej produktu. Reklamacji związanych z niezastosowaniem kuponu w przypadku jego posiadania Usługodawca nie rozpatruje.
7. W zależności od rodzaju zakupu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu zaksięgowania płatności na rachunku Usługodawcy, Użytkownik otrzyma e-mail:
a) z wygenerowanym loginem oraz hasłem do indywidualnego konta na Platformie – w przypadku zakupu kursu,
b) z formularzami do uzupełnienia – w przypadku usług Studia Kariery.
8. Kurs udostępniony na Platformie jest możliwy do zrealizowania w okresie 50 dni od pierwszego uruchomienia. Materiały edukacyjne dostępne są dla Użytkownika 24 godziny, siedem dni w tygodniu, z brakiem ograniczeń co do ilości wejść.
9. Czas realizacji usług Studia Kariery jest ustalany indywidualnie z Użytkownikiem, z pominięciem usług, w opisie których termin realizacji jest z góry określony.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu z przyczyn niezależnych od niego. O takiej sytuacji każdorazowo za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Użytkownika, któremu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrot opłaty za kurs, bądź skorzystanie z innej usługi w Serwisie o podobnej cenie.
11. Przed rozpoczęciem wykonania usługi tj. otrzymania e-mail z formularzami Studia Kariery, Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z usługi, bez podawania przyczyny. Stosowne oświadczenie Użytkownik przesłać powinien w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w §1 pkt. 6 Regulaminu. Odstąpienie od umowy w przypadku zakupu kursu online zostało opisane w §7 Regulaminu Sklepu dostępnym pod adresem https://rozwijamy.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.
12. Prawo do rezygnacji nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy usługa została stworzona na jego indywidualne zamówienie i nie stanowi standardowej oferty Serwisu.
13. W przypadku usług/kursów realizowanych na zlecenie firm wszystkie szczegóły transakcji tj. termin, zakres tematyczny, cena itp., ustalane są indywidualnie. Ostateczne ustalenia zostają zawarte w formie umowy dotyczącej wykonania usługi.

§8. Prawa i obowiązki stron umowy

1. Użytkownik:
a) ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Rozpoczęcie korzystania jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu,
b) zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji na Koncie Użytkownika, w przypadku zaistnienia zmian danych podanych w procesie rejestracji,
c) zobowiązuje się do zabezpieczenia danych dostępu do kont Serwisu i/lub Platformy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim,
d) nie ma prawa wykorzystywać Serwisu do przekazywania treści bezprawnych, ponosi pełną odpowiedzialność za treści wprowadzane samodzielnie,
e) rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).
2. Usługodawca:
a) zastrzega sobie prawo do odwoływania akcji promocyjnych, o ile te działania nie mają wpływu na wcześniej zawarte umowy,
b) zastrzega sobie prawo do blokowania adresu IP oraz usuwania treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika łamiącego przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, treści o charakterze obraźliwym, dyskryminacyjnym bądź reklamowym,
c) nie odpowiada za podejmowane przez Użytkowników działania na podstawie informacji zawartych w Serwisie, a także za ewentualne skutki tych działań względem innych Użytkowników bądź osób trzecich.

§9. Ochrona własności intelektualnej Rozwijamy.pl

1. Rozwijamy.pl posiada wyłączne prawo do posługiwania się projektem graficznym i elementami graficznymi dostępnymi w Serwisie i na Platformie.
2. Bez pisemnej zgody usługodawcy Użytkowników obowiązuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania wszelkich treści dostępnych w Serwisie.
3. Rozwijamy.pl zastrzega sobie prawo udostępniania treści będących własnością osób trzecich, na podstawie stosownych porozumień i dokumentów.
4. Użytkownik ma prawo korzystać z treści Serwisu w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§10. Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu

1. Administratorem baz danych jest Usługodawca wskazany w §1, pkt. 6 Regulaminu.
2. Usługodawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Każdy Użytkownik w procesie rejestracji wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo w każdym momencie do wglądu, poprawy, aktualizacji bądź usunięcia swoich danych osobowych z bazy Usługodawcy.
5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciem Konta Użytkownika.
6. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności znajdują się w pliku tutaj https://rozwijamy.pl/polityka-prywatnosci-plikow-cookies/.

§11. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Serwis.
2. Reklamacje Użytkownik złożyć może w formie pisemnej na adres: WOSZCZYK.COM Katarzyna Woszczyk, ul. Włoska 10d/8, 42-612 Tarnowskie Góry z dopiskiem ‘Reklamacja’, bądź mailowo na adres kontakt@rozwijamy.pl.
3. Odpowiedź zostanie udzielona w takiej formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie.
4. Reklamacja zawierać powinna: imię i nazwisko, dane kontaktowe, e-mail (login) Konta Użytkownika, opis reklamowej usługi, ewentualnie numer zamówienia.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Rozwijamy.pl.
6. W przypadku wystąpienia potrzeby dodatkowych wyjaśnień termin wskazany w §11 pkt. 5 może ulec przedłużeniu o czas ich udzielenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie Rozwijamy.pl.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, zobowiązując się każdorazowo do informacji o planowanych zmianach w terminie siedmiu dni przed ich wejście w życie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu Rozwijamy.pl podejmie próbę rozstrzygnięcia w sposób polubowny w dobrej wierze.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2017r.